Privacy Policy

Praktijk De Verlanging, gevestigd aan Roerdomp 31 in Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. Welke persoonsgegevens verwerk ik
 • De Verlanging verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld door de gegevens die je aan mij verstrekt via website, email, telefoon en /of via andere communicatiemiddelen. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening. De Verlanging verwerkt persoonsgegevens van diegene die gebruik maakt van mijn diensten of informatie wil over mijn werkzaamheden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum en geslacht
  • Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
  • Inhoud van communicatie
  • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

 

De Verlanging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contact 
  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Een goede en efficiënte dienstverlening
  • Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Verbeteren van de dienstverlening
  • Facturering van de dienstverlening
  • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
  • Nakoming van de wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst en belastingdienst
 • Het voeren van geschillen (Wet kwaliteit en klachten geschillenzorg, Wkkgz)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via esther@deverlanging.nl, dan verwijder ik  deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Verlanging controleert geen geautomatiseerde verwerkingen of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit. 

 • Bewaarplicht

De Verlanging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Therapeutische cliëntgegevens> 20 jaar

Niet therapeutische klantengegevens> blijven 2 jaar bewaard waarna verwijderd.

Naam en e-mailadres van klanten> t.b.v. de Nieuwsbrief blijven voor onbepaalde tijd bewaard tenzij de klant zich afmeldt via nieuwsbrief

Bankrekeninggegevens > blijven 7 jaar bewaard i.v.m. Wettelijke voorschriften belastingdienst.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

De Verlanging verstrekt nooit jouw gegevens aan derden. Tenzij er toestemming is van jou en als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Verlanging zal nooit je gegevens verstrekken voor commerciële doelen. 

 • Cookies die ik gebruik

De Verlanging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan mijn website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Verlanging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esther@deverlanging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, neem ik telefonisch contact met je op. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Verlanging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De Verlanging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op 06-48340828 of via esther@deverlanging.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2020.

De Verlanging kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je aan om deze verklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.